ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

ЈЗУ УК за ХЕМАТОЛОГИЈА е самостоен правен субјект за специјализирана медицинска нега и грижа кој единствена во Република Северна Македонија oбавува секундарна и терциерна специјалистичко-консултативна и тециерна болничко здравствена заштита од областа на хематологијата.

Клиниката е специјализирана установа која обезбедува квалитетни и достапни здравствени услуги од областа на хематологијата, првенствено за граѓаните на РС Македонија. Стручниот тим  постојано ги унапредува дијагностичките и терапевтските методи во согласност со медицина базирана на докази. (медицина базирана на докази)

ЈЗУ УК за ХЕМАТОЛОГИЈА во своето делување ги применува следните принципи:

 • Принцип на научност кој во превземените тераписки процедури е заснован на современите сознанија на медицинската и другите соодветни науки, преточени во пракса
 • Принцип на реалност, во пруженото и очекуваното како резултат заснован на дадените околности и услови
 • Принцип на почитување на личноста на болниот и мотивирање за активно учество во спроведување на мерките и акциите за здравствена заштита.

ЈЗУ УК за ХЕМАТОЛОГИЈА ги применува следните методи на работа:

 • екипна, тимска мултидисциплинарна работа од тимови составени од различни профили на  експерти во зависност од природата на проблемот што се решава
 • амбулантски и болнички пристап во лекувањето на пациентите  од возрасната популација и 
 • социјално-медицински и епидемиолошки метод преку кој ја согледува здравствената состојба и пропратната со неа социјална и економска димензија и пронаоѓа начини за нејзино надминување. 

Клиниката  промовира едукативна и научно истражувачка дејност во правец на врвна стручна грижа за хематолошките болни.

Услугите кои им ги обезбедува на пациентите по својот обем и квалитет се на ниво на светските научни достигнувања во областа на хематологијата

Експертскиот тим на Клиниката е составен од универзитетски професори, субспецијалисти хематолози и специјалисти интернисти.

МИСИЈА

Нашата мисија е да обезбедуваме високо стандардизирана здравствена заштита и грижа за хематолошки болни и спроведуваме најсовремени дијагностички и терапевтски стандарди и модалитети во согласност со медицината базирана на докази.

ВИЗИЈА

Нашата визија и стратешка определба е да станеме регонален центар и лидер во дијагностика, лекување и згрижување на хематолошки болни.

ВРЕДНОСТИ

Грижа за пациентот

 • Посветени на сеопфатна и индивидуализирана грижа за нашите пациенти,
 • Посветени на промовирање средина во која се вреднуваат взаемното почитување и отворената комуникација меѓу пациентот, персоналот и лекарите,
 • Посветени на негување на културните и верски различности, здравите меѓучовечки односи и автономијата на пациентот, со цел да се воспостават соодветни услови и објективен максимум за лекување на пациентот.

Институционална култура

 • Почитување на индивидуалното и колективното искуство на вработените,
 • Поттикнување на отвореноста и почитување на правичноста,
 • Привлекување и поддршка на развојот на најдобрите здравствени работници,
 • Препознавање и поддршка на клиничките истражувања за унапредување на здравствената заштита и нега на болни со хематолошки заболувања вклучувајќи конвенционални, иновативни и истражувачки модалитети.

Професионана ориентираност

 • Креирање лидерство во ефикасната регионална грижа и здравствената заштита и нега на болни со хематолошки заболувања,
 • Креирање финансиска структура за модернизирање на здравствените услуги за нашите пациенти,
 • Креирање на ефикасен менаџмент и информациски системи кои ја зајакнуваат грижата за нашите пациенти на фискално одговорен начин,
 • Креирање на конкурентска предност во сите аспекти во однос на останатите центри во регионот.

ОПШТИ ПОДАТОЦИ

Јавната здравствена установа УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА Скопје, основана е од Владата на Република Северна Македонија, со цел да обезбеди во прв ред болничка и вонболничка здравствена заштита на граѓаните од целата територија на Република Северна Македонија.

Клиниката е сместена во градот Скопје, на бул.Мајка Тереза бр.17, близу до центарот на градот.

Современите дијагностички и тераписки можности ја чинат Клиниката регионален центар кој згрижува пациенти со малигни хематолошки заболувања и од соседна Република Косово .

СТРУКТУРА НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

Работата на Клиниката е организирана во три организациони делови:

 • Управа
 • Медицински дел
 • Немедицински дел

Медицинскиот дел е организиран во единаесет оддели.

Највисок орган на Клиниката е управен одбор составен од пет лица (тројца надворешни  членови и двајца внатрешни членови).

Со клиниката и координацијата на активностите во Клиниката раководат двајца директори:– медицински директор и организациски директор.

Оформен е и делува Стручен колегиум, составен од двајцата директори, раководителите на организациските единици, фармацевтот и главната медицинска сестра.