УНИВЕРЗИТЕТСКА KЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА - СКОПЈЕ

Адреса: Медицински факултет Скопје, Бул.Мајка Тереза бр.17, 1000 Скопје
Телефон/факс: 02 311 1749 / 02 311 1749
Е-пошта: ukhematologija@t.mk
Амбуланти: 02 314 7783 - РАБОТНО ВРЕМЕ: 08:30 - 15:00
(по 14 часот итните пациенти се прегледуваат од страна на дежурниот доктор)
Стационар - лежечки болни: 02 314 7777 / 02 314 7776 / 02 314 7693 - РАБОТНО ВРЕМЕ: 24 часа
Дневна болница: 02 314 7781 - РАБОТНО ВРЕМЕ: 09:00 - 18:30
Лице за посредување со информации од јавен карактер согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер

Македонка Велков Гетева
Телефон: +389(0)2 3147285
E-mail: makedonkageteva@hematologija.org.mk

Александра Пивкова Вељановска
Телефон: +389(0)2 3147285
E-mail: aleksandrapivkova@yahoo.com

Oфицер за заштита на лични податоци

Македонка Велков Гетева – Раководител на Сектор за правни, административно-технички и општи работи

Tелефон: +389(0)2 3147285
E-mail: makedonkageteva@hematologija.org.mk