ПЕРСОНАЛ

н.вон.Проф.д-р Ирина Пановска-Ставридис - в.д. Медицински Директор
Маја Дерменџиев - организациски директор
Проф.Д-р Лидија Чевреска
Проф.Д-р Борче Георгиевски
Проф.Д-р Александар Стојановиќ
Проф.Д-р Оливер Каранфилски
Проф.д-р Соња Генадиева-Ставрик
н.вон Проф.д-р Габриела Костова
Насл.доц.Д-р Марица Павковиќ
Науч.сов.Д-р Светлана Станковиќ
Д-р. Душко Дуковски
Насл.доц.Д-р Сања Трајкова
Насл.доц.Д-р Светлана Крстевска Балканов
Насл.доц.Д-р Татјана Сотирова
Д-р Мартин Ивановски
Д-р.Дијана Миловска
Д-р Божидар Кочоски
Д-р Татјана Смилевска
Д-р Слободанка Трпкова Терзиева
Асс.Д-р Марија Попова Лабачевска
Асс.Д-р Лазар Чадиевски
Асс.Д-р Газменд Амзаи
Науч.сор.Д-р Злате Стојановски
Науч.сор.Д-р Александра Пивкова Вељановска
Главна мед. сестра Мирјана Ѓуриќ
Соц.раб. Жаклина Анчевска
Др. Тара Ристевска
Симона Стојановска
Др. Невенка Ридова
Др. Милче Цветаноски