INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK - KLINIKA HEMATOLOGJIKE UNIVERSITARE-SHKUP

Addresses: Faculty of Medicine Skopje Boulevard Mother Teresa No. 17 1000 Skopje
Phone / fax: +389 2 311 1749 / +389 2 311 1749
E-mail: ukhematologija@t.mk
Ambulances: +389 2 314 7783 - Working hours: Monday-Friday 8.30-15.00
(after 2 pm urgent patients are examined by the duty doctor)
Stationary pain patients: +389 2 314 7777 / +389 2 314 7776 / +389 2 314 7693 - Working hours: 24 hours
Daily Hospital: +389 2 314 7781 - Working hours: 09:00 - 18:30
Personi zyrtar për
ndërmjetësimin me informacio
ne të karakterit publik në bazë
të ligjit për qasje të lirë në
informacione me karakter
publik

Makedonka Velkov Geteva
Тelefon: +389(0)2 3147285
E-mail: makedonkageteva@hematologija.org.mk

Aleksandra Pivkova Veljanovska
Тelefon: +389(0)2 3147285
E-mail: aleksandrapivkova@yahoo.com

Oficer për mbrojtjen e të
dhënave personale

Makedonka Velkov Geteva – Udhëheqëse e
sektorit për punë juridike, administrative-teknike
dhe punët e përgjithshme.

Тelefon: +389(0)2 3147285
E-mail: makedonkageteva@hematologija.org.mk